Angka:
1 = Ichi
2 = Ni
3 = San
4 = Shi/Yon
5 = Go
6 = Roku
7 = Sichi/Nana
8 = Hachi
9 = Ku/Kyuu
10 = Juu
11 = Juuichi
15 = Juugo
20= Nijuu
25 = Nijuu Go
38 = Sanjuu Hachi
63 = Rokujuu San
Urutan Angka :

Pertama_Daichi

Kedua_Daini

Ketiga_Daisan

Keempat_Daiyon
Kelima_Daigo
Hari :
Senin_Getsuyoubi
Selasa_Kayoubi
Rabu_Suiyoubi
Kamis_Mokuyoubi
Jumat_Kinyoubi
Sabtu_Doyoubi
Minggu_Nichiyoubi
Bulan :
Januari : Ichigatsu
Februari : Nigatsu
Maret : Sangatsu
April : Shigatsu
Mei : Gogatsu
Juni : Rokugatsu
Juli : Shichigatsu
Agustus : Hachigatsu
September : Kugatsu
Oktober : Juugatsu
November : Juuichigatsu
Desember : Juunigatsu
Angka untuk Tanggal :

Tanggal 1 : Tsuitachi

Tanggal 2 : Futsuka

Tanggal 3 : Mikka

Tanggal 4 : Yokka

Tanggal 5 : Itsuka

Tanggal 6 : Muika

Tanggal 7 : Nanoka

Tanggal 8 : Yooka

Tanggal 9 : Kokonoka

Tanggal 10 : Tooka

Tanggal 11 : Juuichinichi

Tanggal 12 : Juuninichi

Tanggal 13 : Juusannichi

Tanggal 14 : Juuyokka

Tanggal 15 : Juugonichi

Tanggal 16 : Juurokunichi

Tanggal 24 : Nijuuyokka

Tanggal 25 : Nijuugoichi

Tanggal 26 : Nijuurokunichi

Tanggal 27 : Nijuusichinichi

Tanggal 28 : Nijuuhachinichi

Tanggal 29 : Nijuukyuunichi

Tanggal 30 : Sanjuunichi

Tanggal 31 : Sanjuuichinichi

Iklan